انجمن های کامپیوتر ایران زمین

انجمن های کامپیوتر ایران زمین آماده همکاری و ارائه خدمات در انواع زمینه های دنیای کامپیوتر می باشد. 

اطلاعات تماس
ابوالفضل اردشیرتنها
مهندس نرم افزار کامپیوتر

( کارشناس هوش مصنوعی و یادگیری ماشین)

ابوالفضل اردشیرتنها

کارشناس و توسعه دهنده هوش مصنوعی و یادگیری ماشین